06-8850 Sheild Bug (Troilus Luridus) Preying on Caterpillar.
06-8850 Sheild Bug (Troilus Luridus) Preying on Caterpillar.

L

Copyright David Forster

06-8850 Sheild Bug (Troilus Luridus) Preying on Caterpillar.

L

Copyright David Forster